Όροι Προσωπικών δεδομένων κλήρωσης Αλεξάνδρου Bakery (3 x PS5)

Alexandrou bakery
ΚΛΗΡΩΣΗ  3 x PS5

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.β του GDPR), την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.γ του GDPR) και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως η νόμιμη θεμελίωση, υποστήριξη και αντίκρουση αξιώσεων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: Α) Για τους συμμετέχοντες: τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος.

 Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, αντίγραφο ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή του Δώρου του νικητή.

 2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή θα τηρούνται έως ότου εξακριβωθεί η νόμιμη ηλικία του, του παραδοθεί το Δώρο και εκλείψουν και οι υποχρεώσεις της Διοργανώτριας απορρέουσες από τη φορολογική κτλ. νομοθεσία και τη νόμιμη παραγραφή αξιώσεων τρίτων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό.

3. Τα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται στον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και σε άλλα πρόσωπα που παρέχουν στη Διοργανώτρια υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας (π.χ. ταχυμεταφορείς για την αποστολή των Δώρων, διαχειριστές/ιδιοκτήτες άλλων ιστοσελίδων ανακοίνωσης αποτελεσμάτων διαδικτυακών διαγωνισμών, φορολογικές και διοικητικές αρχές).

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνεται στο εξής επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail, στο logistirio.alexandrou@outlook.com.

Τυχόν απόσυρση της συμμετοχής δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι το χρόνο γνωστοποίησης της απόσυρσης στη Διοργανώτρια. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: logistirio.alexandrou@outlook.com